Go to Top

Sammy

Sammy

Sammy

Sammy

Graphite on paper. 19" x 24" 2008

Purchase